Aromer förekommer naturligt i alla livsmedel

hallonAromer/aromämnen förekommer naturligt i alla livsmedel. I köket producerar vi själva dagligen aromer utan att tänka på det. Det finns exempelvis ca 50 aromkomponenter i rå potatis medan det i en kokt finns 3 ggr fler. Vid beredning/tillagning t.ex. värmebehandling av livsmedel förändrar sig smak och lukt. Denna förändring kan kompenseras genom att tillsätta aromer. Aromer kan också användas för att ge en förändrad lukt och smak på befintliga produkter. Läs mer

Användning av aromer

Vid industriell tillverkning av livsmedel är det inte möjligt att smaksätta på samma sätt som man gör vid matlagning i hemmet. Tillverkningsvolymerna är helt annorlunda men tillagningsmetoderna liknar ändå hur man gör privat. Man kan betrakta aromer som en vidareutveckling av traditionella kryddor. Som exempel kan nämnas munkarnas tillverkning av alkoholextrakt av kryddor för användning i likörer. Aromer brukas liksom andra smakgivande ingredienser till att ge variation i maten. Användning av aromer är generellt mindre än av tillsatser som t.ex. färgämnen, stabilisatorer eller konserveringsmedel. I de små mängder som används har de inte heller någon teknisk påverkan på livsmedlet.

Anledning till aromanvändning är att det finns en rad faktorer att ta hänsyn till i industrin som inte har samma betydelse i det privata hushållet. Dessa hänsyn är t.ex. krav på hygien/mikrobiologi, resursutnyttjande, årstidsvariation, råvaruutbud, jämn smak över tid, kostnad för hantering, arbetsmiljö etc. I många fall är det en förutsättning att man använder aromer i stället för ursprungsmaterial för att kunna producera livsmedel till rimliga kostnader.

Frågor om aromer

Vanliga frågor med svar hittar du under Frågor & Svar

Säkerhet

Alla aromer som ingår i livsmedelsprodukter förekommer i små mängder och måste vara riskfria att konsumera då man äter. Endast aromer som uppfyller kraven i lagstiftningen, där också säkerhet för konsumenter är central, får användas i livsmedel. Alla aromämnen som används har genomgått eller genomgår en säkerhetsbedömning av myndigheter eller internationella organ och kan anses som säkra. För mer information läs Säkerhet

Råvaror

Råvaror som får användas för produktion av aromer finns definierade i lagstiftningen. Nedan har texten i 2008/1334/EG Aromförordningen använts för att beskriva att råvarorna i många fall är samma som används till livsmedel. Även livsmedel kan används som utgångsvara vid framställning av aromer.

Aromämnen innefattar naturliga aromämnen och aromämnen som erhålls genom kemisk syntes eller som isolerats med hjälp av fysikaliska och/eller kemiska processer. Aromämnen är definierade kemiska ämnen.

Naturligt aromämne: ett aromämne som framställts genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer från material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung, antingen i rått skick eller efter bearbetning till livsmedel.

Aromberedning är en produkt som inte är ett aromämne och är material av vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt ursprung som framställts genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer. Materialen är antingen råa eller bearbetade till livsmedel. Aromberedningar som framställts från livsmedel behöver inte genomgå någon utvärdering eller något godkännandeförfarande för att få användas i och på livsmedel då livsmedel skall vara säkra att konsumera.

I 2008/1334/EG Aromförordningen definieras livsmedel som bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. På samma sätt behöver värmereaktionsaromer som framställts från livsmedel enligt specificerade villkor inte heller genomgå någon utvärdering eller något godkännandeförfarande för att få användas i och på livsmedel, utom när det råder tveksamhet om deras säkerhet.

Framställning

Aromer framställs vanligen genom att blanda aromämnen och/eller aromberedningar. Dessa framställs från livsmedelsråvaror eller -produkter genom lämpliga godkända processer, som är likartade med vad man använder i hushållen. Aromämnen kan utvinnas ur naturliga material och även framställas industriellt. Naturliga aromämnen är ämnen som är naturligt förekommande och som har hittats i naturen. De måste också per definition också framställas från naturliga varor t.ex. frukt, grönsaker mm. Aromämnen är flyktiga komponenter och i en arom kan det ingå många av dessa ämnen.