Märkning av aromer

För detaljerad information om märkning av aromer hänvisas till de Branschriktlinjer som tagits fram av industrin, se www.effa.eu och Guidelines Branschriktlinjer för aromer

Märkningsbestämmelserna för aromer förändrades delvis i och med ikraftträdandet av Förordning 2008/1334/EG Lagstiftning om aromer under 2011. Lagstiftningen är, till skillnad från tidigare direktiv en Förordning, vilket innebär att den är likartad i alla länder i EU-området.
I lagstiftning finns följande definition för aromer
Arom är, aromämnen, aromberedningar, värmereaktionsaromer, rökaromer, aromprekursor, annan arom och blandningar av dessa. Blandningarna kan även innehålla livsmedelstillsats eller annan (livsmedels)vara. I lagstiftningen (Förordning 2008/1334/EG) anges hur aromer som ingår i sammansatta livsmedel skall märkas i ingrediensförteckningen.

Aromer deklareras med något av följande:
arom(er) eller med ett mer specifikt namn eller en mer specifik beskrivning av aromen, t.ex. jordgubbsarom, citronarom. Aromen innehåller naturliga eller andra komponenter godkända i lagstiftningen.
rökarom(er) eller rökarom(er) framställd(a) av ’livsmedel, livsmedelskategori eller ursprungsmaterial för livsmedel´ (t.ex. rökarom framställd av bok),

I förordningen är användning av ”naturlig” vid märkning av konsumentprodukter frivillig men om det används så är det mer precist och gör det förhoppningsvis klarare för konsumenter vad som ingår.

Om beteckningen naturlig används för att beskriva en arom gäller följande:
• Naturlig får endast användas om aromgivande del uteslutande består av naturliga arompreparat och/eller naturliga aromämnen
• Naturligt aromämne(n) får endast användas för aromer med aromgivande delen uteslutande bestående av naturliga aromämnen.
• Naturlig ‘x’ arom får användas i kombination med en hänvisning till ett livsmedel (‘x’), endast om den aromgivande beståndsdelen uteslutande eller till minst 95 viktprocent framställts av livsmedlet som det hänvisas till. De resterande max 5 viktprocenten skall givetvis också vara naturliga. Man skriver då i ingrediensförteckningen ”naturlig ‘x’ arom” t.ex. ”naturlig jordgubbsarom”.
• När EU förordningen 2018/848/EU om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter publicerad 17 juni 2018 träder i kraft den 1 januari 2022 får endast Naturlig ‘x’ arom användas i ekologiska produkter.
• Naturlig ‘x’ arom med andra naturliga aromer får användas endast om den aromgivande beståndsdelen delvis (<95%) kommer från livsmedlet som det hänvisas till och vars arom lätt känns igen. Exempel “Naturlig jordgubbsarom med andra naturliga aromer”. Här skall givetvis också hela aromgivande delen vara naturlig.

• Naturlig arom får användas endast om den aromgivande beståndsdelen kommer från olika ursprungsmaterial och dess lukt och smak inte skulle framgå av en hänvisning till dessa.

Har livsmedel tillförts röksmak genom inblandning av rökarom eller genom liknande förfarande såsom doppning, pensling eller sprayning, får det inte anges att livsmedlen är rökta. Uttryck som med röksmak får dock användas i dessa fall.

Om ingredienserna kinin och koffein tillförs som aromämnen vid tillverkningen eller beredningen av livsmedel skall de dock alltid anges i ingrediensförteckningen med sitt namn direkt efter uttrycket ”arom”. Om drycker innehåller mer än 150 mg koffein/l skall drycken märkas med ”Hög koffeinhalt” och följas av koffeinhalten i mg/100 ml inom parentes.

Det finns även bestämmelser om hur aromer som säljas direkt till konsument skall märkas liksom vid försäljning till livsmedelsproducenter. (Se Förordningen eller Branschriktlinjerna).