Höga säkerhetskrav för användning i livsmedel

Endast aromer som uppfyller kraven i Aromlagstiftningen, där också säkerhet för konsumenter är central, får användas i livsmedel. Aromämnen, ursprungsmaterial och aromberedningar har under många år genomgått utvärdering för att säkerställa att de inte utgör någon hälsofara för konsumenter. Industrin genomför givetvis själva tester för att kontrollera detta. Universitet, högskolor och andra forskningsinstitutioner har ständigt pågående projekt för att bland annat studera de toxikologiska effekterna av en rad ämnen.

EFSA (Europeiska Myndigheten för Livsmedelssäkerhet) utvärderar alla aromämnen som används i EU. Ca 2400 aromämnen är i skrivandets stund våren 2020 godkända. Arbetet med att godkänna aromämnen har pågått under lång tid och börjar närma sig sitt slut. Endast ett fåtal återstår att utvärdera. Alla godkända aromämnen, naturliga och icke-naturliga listas i den så kallade Unionslistan del A.

Under många år har även aromer, aromämnen och ursprungsmaterial utvärderats av JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), som är ett samarbetsorgan mellan WHO och FAO som arbetar med riskbedömning av livsmedelstillsatser och aromer. Det är en internationell vetenskaplig expertkommitte. Sedan 1956 har ca 2000 livsmedelstillsatser, aromämnen och andra förekommande ämnen utvärderats. Bedömningarna publiceras och godkända får GRAS-status (Generally Recognised As Safe).

Det finns således flera myndigheter/organisationer som arbetar med att säkerställa att aromer och även livsmedelstillsatser är säkra att konsumera.